Share:
Listen to this article

Rajarajeshwari Ashtakam

Rajarajeshwari ashtakam

Rajarajeshwari Ashtakam in Telugu / శ్రీ రాజరాజేశ్వర్యష్టకం

అంబా శాంభవి చంద్రమౌళీ రబలా వర్ణా ఉమా పార్వతీ
కాళీ హైమవతీ శివా త్రిణయనీ కాత్యాయనీభైరవీ
సావిత్రీ నవయౌవనా శుభకరీ సామ్రాజ్య లక్ష్మి ప్రదా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరి ||1|| 

అంబా మోహిని దేవతా త్రిభువనీ ఆనంద సందాయనీ 
వాణీ వల్లవపాణీ వేణు మురళీగాన ప్రియాలోలినీ
కళ్యాణీ ఉడు రాజబింబ వదనా ధూమ్రాక్ష సంహారిణి
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరి ||2|| 

అంబానూపుర రత్నకంకణధరీ కేయూర హేరావళి
జాతీ చంపక వైజయంతి లహరీ గ్రైవేయ విరాజితా
వీణా వేణు వినోద మండితకరా వీరాసనే సంస్థితా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరి ||3|| 

అంబా రౌద్రాణి భద్రకాళి భగళా జ్వాలాముఖీ వైష్ణవీ
బ్రహ్మణీ త్రిపురాంతకీ సురనుతా దేదీప్యమానోజ్వలా
చాముండాశ్రిత రక్షపోష జననీ దాక్షాయణి వల్లవీ
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరి ||4|| 

Know More Sri Rajarajeshwari Dwadasa Nama Stotram

అంబా శూలధను: కుశాంకుశధరీ అర్ధేందుబింబాధరీ 
వారాహీ మధుకైటభ ప్రశమనీ వాణీ రామాసేవితా
మల్లాద్యాసుర మూకదైత్యదమనీ మాహేశ్వరీ అంబికా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరి ||5|| 

అంబా సృష్టి వినాశ పాలనకరీ ఆర్యా విసంశోభీతా
గాయత్రీ ప్రణవాక్ష రామృతసరః పూర్ణానుసంధీకృతా
ఓంకారీ వినుతా సురార్చిత పదా ఉద్దండ దైత్యాపహా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరి ||6|| 

అంబా శాశ్వత ఆగమాది వినుతా ఆర్యా మహాదేవతా
యా బ్రహ్మాది పిపీలికాంత జననీ యావై జగన్మోహినీ
యా పంచ ప్రణవాది రేఫ జననీ యా చిత్కళా మాలినీ
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరి ||7|| 

అంబా పాలిత భక్తి రాజి రనిశం అంబాష్టకం యః పఠే
అంబాలోకకటాక్ష వీక్ష లలితా ఐశ్వర్య మవ్యాహతా
అంబా పావన మంత్రరాజ పఠనా ద్దంతీశ మోక్ష ప్రదా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరి ||8|| 

|| ఇతి శ్రీ రాజరాజేశ్వర్యష్టకం సంపూర్ణం ||

Rajarajeshwari Ashtakam in Hindi / राजराजेश्वर्यष्टकम् 

अम्बा शाम्भवि चन्द्रमौलिरबलाऽपर्णा उमा पार्वती
काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी ॥
सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मीप्रदा
चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ॥ १ ॥

अम्बा मोहिनि देवता त्रिभुवनी आनन्दसन्दायिनी
वाणी पल्लवपाणि वेणुमुरलीगानप्रिया लोलिनी ॥
कल्याणी उडुराजबिम्बवदना धूम्राक्षसंहारिणी
चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ॥ २ ॥

अम्बा नूपुररत्नकङ्कणधरी केयूरहारावली
जातीचम्पकवैजयन्तिलहरी ग्रैवेयकैराजिता ॥
वीणावेणुविनोदमण्डितकरा वीरासनेसंस्थिता
चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ॥ ३ ॥

अम्बा रौद्रिणि भद्रकाली बगला ज्वालामुखी वैष्णवी
ब्रह्माणी त्रिपुरान्तकी सुरनुता देदीप्यमानोज्ज्वला ॥
चामुण्डा श्रितरक्षपोषजननी दाक्षायणी पल्लवी
चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ॥ ४ ॥

अम्बा शूल धनुः कुशाङ्कुशधरी अर्धेन्दुबिम्बाधरी
वाराही मधुकैटभप्रशमनी वाणीरमासेविता ॥
मल्लद्यासुरमूकदैत्यमथनी माहेश्वरी अम्बिका
चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ॥ ५ ॥

अम्बा सृष्टविनाशपालनकरी आर्या विसंशोभिता
गायत्री प्रणवाक्षरामृतरसः पूर्णानुसन्धीकृता ॥
ओङ्कारी विनुतासुतार्चितपदा उद्दण्डदैत्यापहा
चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ॥ ६ ॥

अम्बा शाश्वत आगमादिविनुता आर्या महादेवता
या ब्रह्मादिपिपीलिकान्तजननी या वै जगन्मोहिनी ॥
या पञ्चप्रणवादिरेफजननी या चित्कलामालिनी
चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ॥ ७ ॥

अम्बापालित भक्तराजदनिशं अम्बाष्टकं यः पठेत्
अम्बालोककटाक्षवीक्ष ललितं चैश्वर्यमव्याहतम् ॥
अम्बा पावनमन्त्रराजपठनादन्ते च मोक्षप्रदा
चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ॥ ८ ॥

|| इति श्री राजराजेश्वर्यष्टकम् पूर्ण ||

 

Rajarajeshwari Ashtakam in English 

Amba shaambhavee chandramauleer amala aparna uma paarvathi
Kaali haimavathi shiva trinayani kathyaayanee bhairavee |
Savitri navayauvana shubhakari samraajya lakshmeepradhaa
Chidhroopi paradevathaa bhagavathi sri rajarajeshwari || 1 ||

Amba mohini devatha tribhuvani ananda sandhyaayini
Vanee pallava paani venu muralee gana priya lolini |
Kalyanee uduraja bimba vadana dhoom raaksha samhaarini
Chidhroopi paradevathaa bhagavathi sri rajarajeshwari || 2 ||

Amba noopura rathna kankanadharee keyoora haaraavalee
Jaathee champaka vaijayanthi laharee thraiveyakai raanjitha |
Veena venu vinodha mandithakaraa veeraa sane samsththithaa
Chidhroopi paradevathaa bhagavathi sri rajarajeshwari || 3 ||

Amba raudhrini badrakali bagala jwaalaa mukee vaishnavi
Brahmanee tripuraanthaki suranutha dhedheepyamaanojwalaa |
Chaamundaa sritha raksha phosha janani dhaakshaayani pallavi
Chidhroopi paradevathaa bhagavathi sri rajarajeshwari || 4 ||

Amba shoola dhanu: kushaang kushadhari ardhendhu bimbaadharee
Vaaraahee madhukaitaba prasha mani vaanee rama sevitha |
Malladh yaasura mookadhaithya thamanee maheshwari chaambika
Chidhroopi paradevathaa bhagavathi sri rajarajeshwari || 5 ||

Amba srushti vinaasha paalanakari arya visham shobhitha
Gayathree pranavaaksharam rutharasha poornaanusandhee krutha |
Ongaaree vinathaasuraarchithapadaa udhdhanda daithyaapaha
Chidhroopi paradevathaa bhagavathi sri rajarajeshwari || 6 ||

Amba shashvatha agamaadhi vinutha arya maha dhevatha
Ya brahmaadhi pipeeli kaantha jananee ya vai jagan mohini |
Ya pancha prana vaadi repa jananee ya chithkala maalinee
Chidhroopi paradevathaa bhagavathi sri rajarajeshwari || 7 ||

Amba palita bhaktaraja manisham ambashtakamyah pathet
Ambalola katakshaveeksha lalitam aishvarya mavyahatam |
Amba pavana mantra rajapatanat andhesamokshapprada
Chidhroopi paradevathaa bhagavathi sri rajarajeshwari || 8 ||

|| Iti Sri Rajarajeshwari ashtakam sampoornam ||

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….