Share:

Datta Hrudayam

Datta Hrudayam

Datta Hrudayam in Telugu / శ్రీ దత్త హృదయం 

దత్తం సనాతనం నిత్యం నిర్వికల్పం నిరామయం |
హరిం శివం మహాదేవం సర్వభూతోపకారకం || ౧ ||

నారాయణం మహావిష్ణుం సర్గస్థిత్యంతకారణం |
నిరాకారం చ సర్వేశం కార్తవీర్యవరప్రదం || ౨ ||

అత్రిపుత్రం మహాతేజం మునివంద్యం జనార్దనం |
ద్రాం బీజం వరదం శుద్ధం హ్రీం బీజేన సమన్వితం || ౩ ||

త్రిగుణం త్రిగుణాతీతం త్రియామావతిమౌళికం |
రామం రమాపతిం కృష్ణం గోవిందం పీతవాసం || ౪ ||

దిగంబరం నాగహారం వ్యాఘ్రచర్మోత్తరీయకం |
భస్మగంధాదిలిప్తాంగం మాయాముక్తం జగత్పతిమ్ || ౫ ||

నిర్గుణం చ గుణోపేతం విశ్వవ్యాపినమీశ్వరం |
ధ్యాత్వా దేవం మహాత్మానం విశ్వవంద్యం ప్రభుం గురుమ్ || ౬ ||

కిరీటకుండలాభ్యాం చ యుక్తం రాజీవలోచనం |
చంద్రానుజం చంద్రవక్త్రం రుద్రం ఇంద్రాదివందితం || ౭ ||

నారాయణ విరూపాక్ష దత్తాత్రేయ నమోస్తు తే |
అనంత కమలాకాంత ఔదుంబరస్థిత ప్రభో || ౮ ||

నిరంజన మహాయోగిన్ దత్తాత్రేయ నమోస్తు తే |
మహాబాహో మునిమణే సర్వవిద్యావిశారద || ౯ ||

స్థావరం జంగమాత్మానం దత్తాత్రేయ నమోస్తు తే |
ఐంద్ర్యాం పాతు మహావీర్యో వాహ్న్యాం ప్రణవపూర్వకం || ౧౦ ||

యామ్యాం దత్తాత్రిజో రక్షేన్నిరృత్యాం భక్తవత్సలః |
ప్రతీచ్యాం పాతు యోగీశో యోగినాం హృదయే స్థితః || ౧౧ ||

అనిల్యాం వరదః శంభుః కౌబేర్యాం జగతః ప్రభుః |
ఐశాన్యాం పాతు మే రామో ఊర్ధ్వం పాతు మహామునిః || ౧౨ ||

షడక్షరో మహామంత్రః పాత్వధస్తాజ్జగత్పితా |
ఐశ్వర్యపంక్తిదో రక్షేద్యదురాజవరప్రదః || ౧౩ ||

అకారాది క్షకారాంతః సదా రక్షేత్ విభుః స్వయం |
ఆదినాథస్య దత్తస్య హృదయం సర్వకామదం || ౧౪ ||

దత్తం దత్తం పునర్దత్తం యో వదేద్భక్తిసంయుతః |
తస్య పాపాని సర్వాని క్షయం యాంతి న సంశయః || ౧౫ ||

యదిదం పఠతే నిత్యం హృదయం సర్వకామదం |
పిశాచ శాకినీ భూతా డాకినీ కాకినీ తథా || ౧౬ ||

బ్రహ్మరాక్షసవేతాళాక్షోటింగా బాలభూతకః |
గచ్ఛంతి పఠనాదేవ నాత్ర కార్యా విచారణా || ౧౭ ||

అపవర్గప్రదం సాక్షాత్ మనోరథప్రపూరకం |
ఏకవారం ద్వివారం చ త్రివారం చ పఠేన్నరః |
జన్మమృత్యూదధిం తీర్థ్వా సుఖం ప్రాప్నోతి భక్తిమాన్ || ౧౮ ||

|| ఇతి శ్రీ దత్తహృదయం ||

 

Datta Hrudayam in Hindi / श्री दत्त हृदयम् 

दत्तं सनातनं नित्यं निर्विकल्पं निरामयम् ।
हरिं शिवं महादेवं सर्वभूतोपकारकम् ॥ १ ॥

नारायणं महाविष्णुं सर्गस्थित्यन्तकारणम् ।
निराकारं च सर्वेशं कार्तवीर्यवरप्रदम् ॥ २ ॥

अत्रिपुत्रं महातेजं मुनिवन्द्यं जनार्दनम् ।
द्रां बीजं वरदं शुद्धं ह्रीं बीजेन समन्वितम् ॥ ३ ॥

त्रिगुणं त्रिगुणातीतं त्रियामावतिमौलिकम् ।
रामं रमापतिं कृष्णं गोविन्दं पीतवाससम् ॥ ४ ॥

दिगम्बरं नागहारं व्याघ्रचर्मोत्तरीयकम् ।
भस्मगन्धादिलिप्ताङ्गं मायामुक्तं जगत्पतिम् ॥ ५ ॥

निर्गुणं च गुणोपेतं विश्वव्यापिनमीश्वरम् ।
ध्यात्वा देवं महात्मानं विश्ववन्द्यं प्रभुं गुरुम् ॥ ६ ॥

किरीटकुण्डलाभ्यां च युक्तं राजीवलोचनम् ।
चन्द्रानुजं चन्द्रवक्त्रं रुद्रं इन्द्रादिवन्दितम् ॥ ७ ॥

नारायण विरूपाक्ष दत्तात्रेय नमोस्तु ते ।
अनन्त कमलाकान्त औदुम्बरस्थित प्रभो ॥ ८ ॥

निरञ्जन महायोगिन् दत्तात्रेय नमोस्तु ते ।
महाबाहो मुनिमणे सर्वविद्याविशारद ॥ ९ ॥

स्थावरं जङ्गमात्मानं दत्तात्रेय नमोस्तु ते ।
ऐन्द्र्यां पातु महावीर्यो वाह्न्यां प्रणवपूर्वकम् ॥ १० ॥

याम्यां दत्तात्रिजो रक्षेन्निरृत्यां भक्तवत्सलः ।
प्रतीच्यां पातु योगीशो योगिनां हृदये स्थितः ॥ ११ ॥

अनिल्यां वरदः शंभुः कौबेर्यां जगतः प्रभुः ।
ऐशान्यां पातु मे रामो ऊर्ध्वं पातु महामुनिः ॥ १२ ॥

षडक्षरो महामन्त्रः पात्वधस्ताज्जगत्पिता ।
ऐश्वर्यपङ्क्तिदो रक्षेद्यदुराजवरप्रदः ॥ १३ ॥

अकारादि क्षकारान्तः सदा रक्षेत् विभुः स्वयम् ।
आदिनाथस्य दत्तस्य हृदयं सर्वकामदम् ॥ १४ ॥

दत्तं दत्तं पुनर्दत्तं यो वदेद्भक्तिसम्युतः ।
तस्य पापानि सर्वानि क्षयं यान्ति न सम्शयः ॥ १५ ॥

यदिदं पठते नित्यं हृदयं सर्वकामदम् ।
पिशाच शाकिनी भूता डाकिनी काकिनी तथा ॥ १६ ॥

ब्रह्मराक्षसवेतालाक्षोटिङ्गा बालभूतकः ।
गच्छन्ति पठनादेव नात्र कार्या विचारणा ॥ १७ ॥

अपवर्गप्रदं साक्षात् मनोरथप्रपूरकम् ।
एकवारं द्विवारं च त्रिवारं च पठेन्नरः ।
जन्ममृत्यूदधिं तीर्थ्वा सुखं प्राप्नोति भक्तिमान् ॥ १८ ॥

|| इति श्री दत्तहृदयम् ||

 

Datta Hrudayam in English 

dattaṁ sanātanaṁ nityaṁ nirvikalpaṁ nirāmayam |
hariṁ śivaṁ mahādēvaṁ sarvabhūtōpakārakam || 1 ||

nārāyaṇaṁ mahāviṣṇuṁ sargasthityantakāraṇam |
nirākāraṁ ca sarvēśaṁ kārtavīryavarapradam || 2 ||

atriputraṁ mahātējaṁ munivandyaṁ janārdanam |
drāṁ bījaṁ varadaṁ śuddhaṁ hrīṁ bījēna samanvitam || 3 ||

triguṇaṁ triguṇātītaṁ triyāmāvatimaulikam |
rāmaṁ ramāpatiṁ kr̥ṣṇaṁ gōvindaṁ pītavāsasam || 4 ||

digambaraṁ nāgahāraṁ vyāghracarmōttarīyakam |
bhasmagandhādiliptāṅgaṁ māyāmuktaṁ jagatpatim || 5 ||

nirguṇaṁ ca guṇōpētaṁ viśvavyāpinamīśvaram |
dhyātvā dēvaṁ mahātmānaṁ viśvavandyaṁ prabhuṁ gurum || 6 ||

kirīṭakuṇḍalābhyāṁ ca yuktaṁ rājīvalōcanam |
candrānujaṁ candravaktraṁ rudraṁ indrādivanditam || 7 ||

nārāyaṇa virūpākṣa dattātrēya namōstu tē |
ananta kamalākānta audumbarasthita prabhō || 8 ||

nirañjana mahāyōgin dattātrēya namōstu tē |
mahābāhō munimaṇē sarvavidyāviśārada || 9 ||

sthāvaraṁ jaṅgamātmānaṁ dattātrēya namōstu tē |
aindryāṁ pātu mahāvīryō vāhnyāṁ praṇavapūrvakam || 10 ||

yāmyāṁ dattātrijō rakṣēnnirr̥tyāṁ bhaktavatsalaḥ |
pratīcyāṁ pātu yōgīśō yōgināṁ hr̥dayē sthitaḥ || 11 ||

anilyāṁ varadaḥ śaṁbhuḥ kaubēryāṁ jagataḥ prabhuḥ |
aiśānyāṁ pātu mē rāmō ūrdhvaṁ pātu mahāmuniḥ || 12 ||

ṣaḍakṣarō mahāmantraḥ pātvadhastājjagatpitā |
aiśvaryapaṅktidō rakṣēdyadurājavarapradaḥ || 13 ||

akārādi kṣakārāntaḥ sadā rakṣēt vibhuḥ svayam |
ādināthasya dattasya hr̥dayaṁ sarvakāmadam || 14 ||

dattaṁ dattaṁ punardattaṁ yō vadēdbhaktisamyutaḥ |
tasya pāpāni sarvāni kṣayaṁ yānti na samśayaḥ || 15 ||

yadidaṁ paṭhatē nityaṁ hr̥dayaṁ sarvakāmadam |
piśāca śākinī bhūtā ḍākinī kākinī tathā || 16 ||

brahmarākṣasavētālākṣōṭiṅgā bālabhūtakaḥ |
gacchanti paṭhanādēva nātra kāryā vicāraṇā || 17 ||

apavargapradaṁ sākṣāt manōrathaprapūrakam |
ēkavāraṁ dvivāraṁ ca trivāraṁ ca paṭhēnnaraḥ |
janmamr̥tyūdadhiṁ tīrthvā sukhaṁ prāpnōti bhaktimān || 18 ||

|| iti śrī datta hr̥udayam ||

 

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….