Share:

Dattatreya Stotram

Dattatreya Stotram

Dattatreya Stotram in Telugu / శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రం 

జటాధరం పాండురాంగం శూలహస్తం కృపానిధిమ్ |
సర్వరోగహరం దేవం దత్తాత్రేయమహం భజే || ౧ ||

అస్య శ్రీదత్తాత్రేయస్తోత్రమంత్రస్య భగవాన్నారదఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీదత్తః పరమాత్మా దేవతా | శ్రీదత్తాత్రేయ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ||

నారద ఉవాచ 

జగదుత్పత్తికర్త్రే చ స్థితిసంహారహేతవే |
భవపాశవిముక్తాయ దత్తాత్రేయ నమోస్తు తే || ౧ ||

జరాజన్మవినాశాయ దేహశుద్ధికరాయ చ |
దిగంబర దయామూర్తే దత్తాత్రేయ నమోస్తు తే || ౨ ||

కర్పూరకాంతిదేహాయ బ్రహ్మమూర్తిధరాయ చ |
వేదశాస్త్రపరిజ్ఞాయ దత్తాత్రేయ నమోస్తు తే || ౩ ||

హ్రస్వదీర్ఘకృశస్థూలనామగోత్రవివర్జిత |
పంచభూతైకదీప్తాయ దత్తాత్రేయ నమోస్తు తే || ౪ ||

యజ్ఞభోక్తే చ యజ్ఞాయ యజ్ఞరూపధరాయ చ |
యజ్ఞప్రియాయ సిద్ధాయ దత్తాత్రేయ నమోస్తు తే || ౫ ||

ఆదౌ బ్రహ్మా హరిర్మధ్యే హ్యంతే దేవస్సదాశివః |
మూర్తిత్రయస్వరూపాయ దత్తాత్రేయ నమోస్తు తే || ౬ ||

భోగాలయాయ భోగాయ యోగయోగ్యాయ ధారిణే |
జితేంద్రియ జితజ్ఞాయ దత్తాత్రేయ నమోస్తు తే || ౭ ||

దిగంబరాయ దివ్యాయ దివ్యరూపధరాయ చ |
సదోదితపరబ్రహ్మ దత్తాత్రేయ నమోస్తు తే || ౮ ||

జంబూద్వీపే మహాక్షేత్రే మాతాపురనివాసినే |
జయమాన సతాం దేవ దత్తాత్రేయ నమోస్తు తే || ౯ ||

భిక్షాటనం గృహే గ్రామే పాత్రం హేమమయం కరే |
నానాస్వాదమయీ భిక్షా దత్తాత్రేయ నమోస్తు తే || ౧౦ ||

బ్రహ్మజ్ఞానమయీ ముద్రా వస్త్రే చాకాశభూతలే |
ప్రజ్ఞానఘనబోధాయ దత్తాత్రేయ నమోస్తు తే || ౧౧ ||

అవధూత సదానంద పరబ్రహ్మస్వరూపిణే |
విదేహదేహరూపాయ దత్తాత్రేయ నమోస్తు తే || ౧౨ ||

సత్యరూప సదాచార సత్యధర్మపరాయణ |
సత్యాశ్రయపరోక్షాయ దత్తాత్రేయ నమోస్తు తే || ౧౩ ||

శూలహస్తగదాపాణే వనమాలాసుకంధర |
యజ్ఞసూత్రధర బ్రహ్మన్ దత్తాత్రేయ నమోస్తు తే || ౧౪ ||

క్షరాక్షరస్వరూపాయ పరాత్పరతరాయ చ |
దత్తముక్తిపరస్తోత్ర దత్తాత్రేయ నమోస్తు తే || ౧౫ ||

దత్త విద్యాఢ్య లక్ష్మీశ దత్త స్వాత్మస్వరూపిణే |
గుణనిర్గుణరూపాయ దత్తాత్రేయ నమోస్తు తే || ౧౬ ||

శత్రునాశకరం స్తోత్రం జ్ఞానవిజ్ఞానదాయకమ్ |
సర్వపాపం శమం యాతి దత్తాత్రేయ నమోస్తు తే || ౧౭ ||

ఇదం స్తోత్రం మహద్దివ్యం దత్తప్రత్యక్షకారకమ్ |
దత్తాత్రేయప్రసాదాచ్చ నారదేన ప్రకీర్తితమ్ || ౧౮ ||

|| ఇతి శ్రీ నారదపురాణే నారదవిరచితం శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రం || 

 

Dattatreya Stotram in Hindi / श्री दत्तात्रेय स्तोत्र 

जटाधरं पाण्डुराङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिम् ।
सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे ॥ १ ॥

अस्य श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान्नारदऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । श्रीदत्तः परमात्मा देवता । श्रीदत्तात्रेय प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः

नारद उवाच ।

जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे ।
भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥

जराजन्मविनाशाय देहशुद्धिकराय च ।
दिगम्बर दयामूर्ते दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॥ २ ॥

कर्पूरकान्तिदेहाय ब्रह्ममूर्तिधराय च ।
वेदशास्त्रपरिज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॥ ३ ॥

ह्रस्वदीर्घकृशस्थूलनामगोत्रविवर्जित ।
पञ्चभूतैकदीप्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॥ ४ ॥

यज्ञभोक्ते च यज्ञाय यज्ञरूपधराय च ।
यज्ञप्रियाय सिद्धाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॥ ५ ॥

आदौ ब्रह्मा हरिर्मध्ये ह्यन्ते देवस्सदाशिवः ।
मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॥ ६ ॥

भोगालयाय भोगाय योगयोग्याय धारिणे ।
जितेन्द्रिय जितज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॥ ७ ॥

दिगम्बराय दिव्याय दिव्यरूपधराय च ।
सदोदितपरब्रह्म दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥

जम्बूद्वीपे महाक्षेत्रे मातापुरनिवासिने ।
जयमान सतां देव दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॥ ९ ॥

भिक्षाटनं गृहे ग्रामे पात्रं हेममयं करे ।
नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॥ १० ॥

ब्रह्मज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाशभूतले ।
प्रज्ञानघनबोधाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॥ ११ ॥

अवधूत सदानन्द परब्रह्मस्वरूपिणे ।
विदेहदेहरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॥ १२ ॥

सत्यरूप सदाचार सत्यधर्मपरायण ।
सत्याश्रयपरोक्षाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॥ १३ ॥

शूलहस्तगदापाणे वनमालासुकन्धर ।
यज्ञसूत्रधर ब्रह्मन् दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॥ १४ ॥

क्षराक्षरस्वरूपाय परात्परतराय च ।
दत्तमुक्तिपरस्तोत्र दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॥ १५ ॥

दत्त विद्याढ्य लक्ष्मीश दत्त स्वात्मस्वरूपिणे ।
गुणनिर्गुणरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॥ १६ ॥

शत्रुनाशकरं स्तोत्रम् ज्ञानविज्ञानदायकम् ।
सर्वपापं शमं याति दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॥ १७ ॥

इदं स्तोत्रम् महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकम् ।
दत्तात्रेयप्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम् ॥ १८ ॥

|| इति श्री नारदपुराणे नारदविरचितं श्री दत्तात्रेय स्तोत्रम् ||

 

Sri Dattatreya Stotram in English 

jaṭādharaṁ pāṇḍurāṅgaṁ śūlahastaṁ kr̥pānidhim |
sarvarōgaharaṁ dēvaṁ dattātrēyamahaṁ bhajē || 1 ||

asya śrīdattātrēyastōtramantrasya bhagavānnāradar̥ṣiḥ | anuṣṭup chandaḥ | śrīdattaḥ paramātmā dēvatā | śrīdattātrēya prītyarthē japē viniyōgaḥ ||

nārada uvāca

jagadutpattikartrē ca sthitisaṁhārahētavē |
bhavapāśavimuktāya dattātrēya namōstutē || 1 ||

jarājanmavināśāya dēhaśuddhikarāya ca |
digambara dayāmūrtē dattātrēya namōstutē || 2 ||

karpūrakāntidēhāya brahmamūrtidharāya ca |
vēdaśāstraparijñāya dattātrēya namōstutē || 3 ||

hrasvadīrghakr̥śasthūlanāmagōtravivarjita |
pañcabhūtaikadīptāya dattātrēya namōstutē || 4 ||

yajñabhōktē ca yajñāya yajñarūpadharāya ca |
yajñapriyāya siddhāya dattātrēya namōstutē || 5 ||

ādau brahmā harirmadhyē hyantē dēvassadāśivaḥ |
mūrtitrayasvarūpāya dattātrēya namōstutē || 6 ||

bhōgālayāya bhōgāya yōgayōgyāya dhāriṇē |
jitēndriya jitajñāya dattātrēya namōstutē || 7 ||

digambarāya divyāya divyarūpadharāya ca |
sadōditaparabrahma dattātrēya namōstutē || 8 ||

jambūdvīpē mahākṣētrē mātāpuranivāsinē |
jayamāna satāṁ dēva dattātrēya namōstutē || 9 ||

bhikṣāṭanaṁ gr̥hē grāmē pātraṁ hēmamayaṁ karē |
nānāsvādamayī bhikṣā dattātrēya namōstutē || 10 ||

brahmajñānamayī mudrā vastrē cākāśabhūtalē |
prajñānaghanabōdhāya dattātrēya namōstutē || 11 ||

avadhūta sadānanda parabrahmasvarūpiṇē |
vidēhadēharūpāya dattātrēya namōstutē || 12 ||

satyarūpa sadācāra satyadharmaparāyaṇa |
satyāśrayaparōkṣāya dattātrēya namōstutē || 13 ||

śūlahastagadāpāṇē vanamālāsukandhara |
yajñasūtradhara brahman dattātrēya namōstutē || 14 ||

kṣarākṣarasvarūpāya parātparatarāya ca |
dattamuktiparastōtra dattātrēya namōstutē || 15 ||

datta vidyāḍhya lakṣmīśa datta svātmasvarūpiṇē |
guṇanirguṇarūpāya dattātrēya namōstutē || 16 ||

śatrunāśakaraṁ stōtram jñānavijñānadāyakam |
sarvapāpaṁ śamaṁ yāti dattātrēya namōstutē || 17 ||

idaṁ stōtram mahaddivyaṁ dattapratyakṣakārakam |
dattātrēyaprasādācca nāradēna prakīrtitam || 18 ||

|| iti śrī nāradapurāṇē nāradaviracitaṁ śrī dattātrēya stōtram ||

 

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….