Share:

Shiva Tandava Stotram

शिव ताण्दव स्तोत्रम् 

శివ తాండవ స్తోత్రం 

Shiva Tandava Stotram 

 

जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले
गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् ।
डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं
चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॥१॥

 

జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలే
గలేవలంబ్య లంబితాం భుజంగతుంగమాలికామ్ |
డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం
చకార చండతాండవం తనోతు నః శివః శివమ్ ||1||

 

jataa tavee gala jala pravaaha paavitha sthale
galae valambya lambitaam bhujanga tunga maalikaam
damad damad damad damanni naadha vadda marvayam
chakaara channda thaandavam thanothu nah shivah shivam
1

 

1.1: (There dances Shiva His Great Tandava) From His Huge Matted Hair like a Forest, is Pouring out and Flowing down the Sacred Water of the River Ganges, and making the Ground Holy; on that Holy Ground Shiva is dancing His Great Tandava Dance;
1.2: Supporting His Neck and Hanging down are the Lofty Serpents which are Adorning His Neck like Lofty Garlands,
1.3: His Damaru is continuously Weaving out the Sound – Damad, Damad, Damad, Damad – and filling the Air all around,
1.4: Shiva Performed such a Passionate Tandava; O my Lord Shiva, Please Extend the Auspicious Tandava Dance within our beings also.

 

जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी
विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि ।
धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके
किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॥२॥

 

జటాకటాహసంభ్రమభ్రమన్నిలింపనిర్ఝరీ-
-విలోలవీచివల్లరీవిరాజమానమూర్ధని |
ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వలల్లలాటపట్టపావకే
కిశోరచంద్రశేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ ||2||

 

jataa kataaha sambhrama bhramanni limpa nirjharee
vilola veechi vallaree viraaja maana moordhani
dhagad dhagad dhagajjva lallalaata patta paavake
kishora chandra shekhare ratih pratikshanam mama
2

 

2.1: (There dances Shiva His Great Tandava) His Huge Matted Hair like a Caldron is Revolving round and round; and Whirling with it is the Great River Goddess Ganga, …
2.2: and the Strands of His Matted Hair which are like Huge Creepers are Waving like Huge Waves; His Forehead is Brilliantly Effulgent and …

2.3: on the Surface of that Huge Forehead is Burning a Blazing Fire with the sound – Dhagad, Dhagad, Dhagad (referring to His Third Eye), …
2.4: and a Young Crescent Moon is Shining on the Peak (i.e. on His Head); O my Lord Shiva, Your Great Tandava Dance is passing a surge of Delight Every Moment through my being.

 

Know More Importance of Bilva dalam or Bel Leaves

धराधरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्धुबन्धुर
स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे ।
कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि
क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥३॥

 

ధరాధరేంద్రనందినీవిలాసబంధుబంధుర
స్ఫురద్దిగంతసంతతిప్రమోదమానమానసే |
కృపాకటాక్షధోరణీనిరుద్ధదుర్ధరాపది
క్వచిద్దిగంబరే మనో వినోదమేతు వస్తుని ||3||

 

dharaa dharendra nandinee vilaasa bandhu bandhura
sphuraddhi Gantha santati pramodha maana maanase
krupaa kataaksha dhoranee niruddha durdharaa padi
kvachid digambare mano vinoda methu vastuni
3

 

3.1: (There dances Shiva His Great Tandava) And Now He is accompanied by the Beautiful Divine Mother Who is the Supporter of the Earth and the Daughter of the Mountain King; She is ever His Companion in His various Divine Sports,
3.2: The Entire Horizon is Shaking with the force of that Tandava, and the subtle waves of the Tandava is entering the sphere of the Mind and raising waves of Excessive Joy,

3.3: That Shiva, the Flow of whose Graceful Side Glance can Restrain even the Unrestrainable Calamities, and
3.4:Who is Digambara (clothed with sky signifying He is ever-free and without any desire), Sometimes in His Mind Materializes the wish to Play the Divine Sports (and hence this Great Tandava).

 

 

जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा
कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे ।
मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे
मनो विनोदमद्‍भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ॥४॥

 

జటాభుజంగపింగళస్ఫురత్ఫణామణిప్రభా
కదంబకుంకుమద్రవప్రలిప్తదిగ్వధూముఖే |
మదాంధసింధురస్ఫురత్త్వగుత్తరీయమేదురే
మనో వినోదమద్భుతం బిభర్తు భూతభర్తరి ||4||

 

jataa bhujanga pingala sphurat phanaa mani prabhaa
kadhamba kumkuma drava pra lipta dig vadhuu mukhae
madaandha sindhura sphuratva guttariya medure
mano vinoda maddhutam bibhartu bhoota bhartari
4

 

4.1: (There dances Shiva His Great Tandava) The Creeper-like Serpents on His Neck are Throbbing with their Hoods Raised; With that Throb the Lustre of the Red Pearls on their Raised Hoods are …
4.2: Collectively Smearing the Directions (i.e. the Sky) with the Liquid Saffron; the Sky is appearing like the Huge Face of a Bride (adorned with that Red Saffron),

4.3: His Upper Garment is Flying in the Breeze and Shaking like the Thick Skin of an Intoxicated Elephant,
4.4: My Mind is Experiencing an Extraordinary Thrill in this Divine Sport; it is being Carried away by the Sustainer of All Beings (referring to Shiva).

 

Know More Shiva Dwadasa Nama Stotram

सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर
प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः ।
भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक
श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ॥५॥

 

సహస్రలోచనప్రభృత్యశేషలేఖశేఖర
ప్రసూనధూళిధోరణీ విధూసరాంఘ్రిపీఠభూః |
భుజంగరాజమాలయా నిబద్ధజాటజూటక
శ్రియై చిరాయ జాయతాం చకోరబంధుశేఖరః ||5||

 

sahasra lochana prabhrutya shesha lekha shekhara
prasoona dhooli dhoranee vidhuu saraangri peett-habhuh
bhujanga raaja maalayaa nibaddha jaata jootaka
shriyai chiraaya jaayatam chakora bandhu shekharah
5

 

5.1: (There dances Shiva His Great Tandava) Sahasra Locana (literally means Thousand Eyes and refers to Indra Deva) and Others forming an Unending Line of Heads …
5.2: are being Graced by the Incessant Dust Produced by the Dancing Feet, the Feet which has become Dust-Coloured by Dancing on the Great Earth,
5.3: His Matted Hair is Bound by the Garlands of the King of Serpents and …
5.4: the Shining Moon on Top of His Head which is a Friend of the Cakara Birds (because Cakara birds drink moonlight) is radiating the Deep Beauty and Auspiciousness of Sri.

 

ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा
निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् ।
सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं
महाकपालिसम्पदेशिरोजटालमस्तु नः ॥६॥

 

లలాటచత్వరజ్వలద్ధనంజయస్ఫులింగభా-
-నిపీతపంచసాయకం నమన్నిలింపనాయకమ్ |
సుధామయూఖలేఖయా విరాజమానశేఖరం
మహాకపాలిసంపదేశిరోజటాలమస్తు నః ||6||

 

lalaata chatvara jvalad dhananjaya sphuling abhaa
nipeetha pancha saayakam namanni limpa naayakam
sudhaa mayookha lekhayaa viraaja maana shekharam
mahaa kapaali sampade shiro jataala mastu nah
6

 

6.1: (There dances Shiva His Great Tandava) On the Surface of His Forehead is Burning a Spark of Fire and Spreading its Lustre (referring to His Third Eye),…
6.2: the Fire which Absorbed the Five Arrows (of Kama Deva) and made the Chief God of Kama Bow down,
6.3: On the Top of His Head is Shining the Nectar-Rayed-Stroke of the Crescent Moon,
6.4: May we also receive a part of the Wealth of the Great Kapali (i.e. Shiva) which is contained in His Matted Hair.

 

Know More Daridrya Dahana Shiva Stotram

करालभालपट्टिकाधगद्‍धगद्‍धगज्ज्वलद्
धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके ।
धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रक
प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ॥७॥

 

కరాలఫాలపట్టికాధగద్ధగద్ధగజ్జ్వల-
ద్ధనంజయాధరీకృతప్రచండపంచసాయకే |
ధరాధరేంద్రనందినీకుచాగ్రచిత్రపత్రక-
-ప్రకల్పనైకశిల్పిని త్రిలోచనే మతిర్మమ ||7||

 

karaala bhaala pattikaa dhagad dhagad dhagaj jvalad
dhananjayaa huthee krutha prachanda pancha saayakae
dharaa dharendra nandinee kuchaagra chitra patraka
pra kalpanaika shilpini trilochane ratir mama
7

 

7.1: (There dances Shiva His Great Tandava) The Terrible Surface of His Forehead is Burning with the Sound – Dhagad, Dhagad, Dhagad, Dhagad – burning the …
7.2: Terrible Fire which Performed the Sacrifice of the Mighty possessor of the Five Arrows (i.e. Kama Deva),

7.3: The Footsteps of His Great Tandava Dance is Drawing Various Pictures on the Bosom of the Earth (signifying Creation); the Earth which is a part of the Daughter of the Mountain (i.e. Devi Parvati),
7.4: He is the One Artist Who Creates (accompanied by Shakti); My Mind is Extremely Delighted by this Tandava of the Three-Eyed Shiva.

 

Know More Shiva Panchakshara Stotram

नवीनमेघमण्डली निरुद्‍धदुर्धरस्फुरत्
कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः ।
निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः
कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरंधरः ॥८॥

 

నవీనమేఘమండలీ నిరుద్ధదుర్ధరస్ఫురత్-
కుహూనిశీథినీతమః ప్రబంధబంధుకంధరః |
నిలింపనిర్ఝరీధరస్తనోతు కృత్తిసింధురః
కళానిధానబంధురః శ్రియం జగద్ధురంధరః ||8||

 

naveena megha mandalee niruddha durdhara sphurat
kuhoo nisheethi neetamah prabandha baddha kandharah
nilimpa nirjha ree dharas tanotu krutti sindhurah
kalaa nidhaana bandhurah shriyam jagat durandharah
8

 

8.1: (There dances Shiva His Great Tandava) The Throb of the Great Tandava has Restrained the Unrestrainable Orb of the New Clouds and …
8.2: has Bound the Darkness of the Night of the New Moon around His Neck,
8.3: O the Bearer of the River Goddess Ganga, O the Wearer of the Elephant Hide, Please Extend the …
8.4: Sri (the Auspiciousness and Great Welfare) associated with this Great Tandava; O the Container of the Curved Digit of the Moon, O the Bearer of the Universe, Please Extend the Sri associated with this Great Tandava.

 

प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभा
वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम् ।
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं
गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे ॥९॥

 

ప్రఫుల్లనీలపంకజప్రపంచకాలిమప్రభా-
-విలంబికంఠకందలీరుచిప్రబద్ధకంధరమ్ |
స్మరచ్ఛిదం పురచ్ఛిదం భవచ్ఛిదం మఖచ్ఛిదం
గజచ్ఛిదాంధకచ్ఛిదం తమంతకచ్ఛిదం భజే ||9||

 

prafulla neela pankaja prapancha kaalima prabhaa
valambi kantt-ha kandhalee ruchi prabaddha kandharam
smarachidam purachidham bhavachidham makhachidham
gajacchi daandha kacchidaam tamanta kacchidam bhaje
9

 

9.1: (There dances Shiva His Great Tandava) The Black Lustre of the Universe (referring to the halahala poison drunk by Him during samudra manthana) is appearing like a Blooming Blue Lotus and …
9.2:Resting within His Throat like a Girdle; which He Himself has Restrained by His own Will,

9.3: I Worship the Destroyer of Smara (i.e. Kama Deva), I Worship the Destroyer of Tripurasuras, I Worship the Destroyer of the Delusion of the Worldly Existence, I Worship the Destroyer of the Sacrifice (of Daksha),
9.4: I Worship the Destroyer of Gajasura, I Worship the Destroyer of Demon Andhaka and I also Worship the Restrainer of Yama; I Worship my Lord Shiva.

 

अखर्वसर्वमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जरी
रसप्रवाहमाधुरीविजृम्भणामधुव्रतम् ।
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं
गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ॥१०॥

 

అగర్వసర్వమంగళాకళాకదంబమంజరీ
రసప్రవాహమాధురీ విజృంభణామధువ్రతమ్ |
స్మరాంతకం పురాంతకం భవాంతకం మఖాంతకం
గజాంతకాంధకాంతకం తమంతకాంతకం భజే ||10||

 

akharva sarva mangalaa kalaa kadhamba manjaree
rasa pravaaha maadhuri vijrumbhanaa madhu vratam
smaraantakam puraantakam bhavaantakam makhaantakam
gajaanta kaandha kaantakam tamanta kaantakam bhaje
10

 

10.1: (There dances Shiva His Great Tandava) He is the Non-Diminishing Source of Auspiciousness for the Welfare of All, and the Source of all Arts which He Manifests like a Cluster of Blossoms,
10.2: From His Tandava Dance is Surging forth the Nectar of Sweetness in the form of Arts expressing His Sweet Will,

10.3: I Worship Him Who brought an End to Smara (i.e. Kama Deva), I Worship Him Who brought an End to the Tripurasuras, I Worship Him Who brings an End to the Delusion of Worldly Existence, I Worship Him Who brought an End to the Sacrifice (of Daksha), …
10.4: I Worship Him Who brought an End to Gajasura, I Worship Him Who brought an End to Demon Andhaka, and I also Worship Him Who Restrained Yama; I Worship my Lord Shiva.

 

Know More 24 Shiva Abhishekam

जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्‍भुजङ्गमश्वसद्
विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट् ।
धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल
ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः ॥११॥

 

జయత్వదభ్రవిభ్రమభ్రమద్భుజంగమశ్వస-
-ద్వినిర్గమత్క్రమస్ఫురత్కరాలఫాలహవ్యవాట్ |
ధిమిద్ధిమిద్ధిమిధ్వనన్మృదంగతుంగమంగళ
ధ్వనిక్రమప్రవర్తిత ప్రచండతాండవః శివః ||11||

 

jayatva dabhra vibhrama bhrama dbujanga mashvasad
vinir gamat kramas phurat karaala bhaala havya vaat
dhimid dhimid dhimi dhvanan mrudanga tunga mangala
dhvani krama pravar tita prachanda taandavah shivah
11

 

11.1: (There dances Shiva His Great Tandava) His Eyebrows are Moving To and Fro Expressing His Complete Mastership over all the Worlds; and His Movements are Rolling the Serpents on His Neck who are Spewing out their Hot Breath (i.e. Hissing terribly),

11.2: The Terrible Third Eye on His Forehead which is like an altar for Oblation is Throbbing in Succession and Emitting Fire,
11.3: The Mridangam is Incessantly Sounding the Auspicious Beats of Dhimid, Dhimid, Dhimid, Dhimid and
11.4: with that Succession of Beats which are Rolling out, Shiva is Dancing His Passionate Tandava Dance.

 

स्पृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्
गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः ।
तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः
समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम् ||१२||

 

దృషద్విచిత్రతల్పయోర్భుజంగమౌక్తికస్రజోర్-
-గరిష్ఠరత్నలోష్ఠయోః సుహృద్విపక్షపక్షయోః |
తృష్ణారవిందచక్షుషోః ప్రజామహీమహేంద్రయోః
సమం ప్రవర్తయన్మనః కదా సదాశివం భజే ||12||

 

sprushad vichitra talpayor bhujanga mouktika srajor
garishtt-ha ratna loshtt-hayoh suhrudvi paksha pakshayoh
trunaara vinda chakshushoh prajaa mahee mahendrayoh
sama pravrit tikah kadaa sadaashivam bhajaam yaham
12

 

12.1: When will I feel the sameness in the Touch between a Variegated Comfortable Bed (and Hard Ground)? When will I feel the sameness in Value between the Garland made of Pearls of Serpents which is
12.2: a Highly Valued Gem (i.e. ornament) and a Lump of Clay? When will I feel the sameness in Relationship between a Friend and an Enemy?

12.3: When will I feel the sameness in Vision between a Grass-like Eye (representing ordinary look) and a Lotus-like Eye (representing beautiful look)? When will I feel the sameness in the soul of an ordinary Subject and the King of the World?
12.4: When will I Worship Sadashiva with the Equality of Vision and Conduct?

 

कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन्
विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् ।
विलोललोललोचनो ललामभाललग्नकः
शिवेति मन्त्रमुच्चरन्कदा सुखी भवाम्यहम् ॥१३॥

 

కదా నిలింపనిర్ఝరీనికుంజకోటరే వసన్
విముక్తదుర్మతిః సదా శిరఃస్థమంజలిం వహన్ |
విముక్తలోలలోచనో లలాటఫాలలగ్నకః
శివేతి మంత్రముచ్చరన్ సదా సుఖీ భవామ్యహమ్ ||13||

 

kadaa nilimpa nirjhari nikunja kotarae vasan
vimukta durmateeh sadaa shiras-tha manjalim vahan
vilola lola lochano lalaama bhaala lagnakah
shiveti mantra muccharan kadaa sukhee bhavaamyaham
13

 

13.1: When will I Dwell in a Cave within the Dense Woods by the side of the River Goddess Ganga and …
13.2: being Free Forever from Sinful Mental Dispositions Worship Shiva Keeping my Hands on the Forehead?
13.3: When will I be Free from the Rolling of the Eyes (signifying lustful tendencies) and Worship Shiva applying the Sacred Mark on the Forehead?
13.4: When will I be Happy Uttering the Mantras of Shiva?

 

Know More Shivaaya Gurave Namaha

इदम् हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं
पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेतिसंततम् ।
हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं
विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् ॥१४॥

 

ఇమం హి నిత్యమేవముక్తముత్తమోత్తమం స్తవం
పఠన్స్మరన్బ్రువన్నరో విశుద్ధిమేతిసంతతమ్ |
హరే గురౌ సుభక్తిమాశు యాతి నాన్యథా గతిం
విమోహనం హి దేహినాం సుశంకరస్య చింతనమ్ ||14||

 

idam hi nityameva mukta mutta mottamam stavam
pat-han smaran bruvannaro vishuddhi meti santatam
hare Gurau subhakti maashu yaati naanyathaa gatim
vimohanam hi dehinaam sushankarasya chintanam
14

 

14.1: This Greatest of the Great Stava (Hymn) has been Uttered; those who Regularly …
14.2: Recite it and Contemplate on Shiva with Purity of Mind and in an Uninterrupted manner and …
14.3: with Great Devotion in Hara, the Guru, will Quickly Advance towards Him; there is No other Way or Refuge,
14.4: The Delusion of that Person will be Destroyed by Deep Contemplation (Meditation) on Shankara.

 

 

पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं
यः शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे ।
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां
लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः ॥१५॥

 

పూజావసానసమయే దశవక్త్రగీతం
యః శంభుపూజనపరం పఠతి ప్రదోషే |
తస్య స్థిరాం రథగజేంద్రతురంగయుక్తాం
లక్ష్మీం సదైవ సుముఖిం ప్రదదాతి శంభుః ||15||

 

pooja vasaana samaye dashavaktra geetam
yah shambhu poojana param pathati pradoshe
tasya sthiraam ratha gajendra turanga yuktaam
Lakshmeem sadaiva sumukhim pradadaati shambhuhu
15

 

15.1: During the Time of Completion of the Puja, those who Recite this Song of the Ten-Headed Ravana,
15.2: Recite this after Completing the Puja of Shambhu in the Evening,…
15.3:To him who is Steadfast in this Worship; will come Chariots Yoked with King of Elephants and Horses (signifying Prosperity) …
15.4: and Devi Lakshmi will Always show Her Graceful Face to him; Sri Shambhu will Bestow this Boon.

 

इति श्री रावण कृतम् – शिव ताण्दव स्तोत्रम् सम्पूर्णम्
Iti Shri Ravana krutam – Shiva Tandava Stotram sampoornam.

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….