Share:
Listen to this article

Totakashtakam

TOTAKASHTAKAM 

Totakashtakam in Telugu / తోటకాష్టకం 

విదితాఖిలశాస్త్రసుధాజలధే మహితోపనిషత్ కథితార్థనిధే |
హృదయే కలయే విమలం చరణం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || 1 ||

కరుణావరుణాలయ పాలయ మాం భవసాగరదుఃఖవిదూనహృదమ్ |

రచయాఖిలదర్శనతత్త్వవిదం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || 2 ||

భవతా జనతా సుహితా భవితా నిజబోధవిచారణ చారుమతే |

కలయేశ్వరజీవవివేకవిదం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || ||

భవ ఏవ భవానితి మే నితరాం సమజాయత చేతసి కౌతుకితా |

మమ వారయ మోహమహాజలధిం భవ శంకర దేశిక మే శరణం || 4 ||

సుకృతేఽధికృతే బహుధా భవతో భవితా సమదర్శనలాలసతా |

అతిదీనమిమం పరిపాలయ మాం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || 5 ||

 జగతీమవితుం కలితాకృతయో విచరంతి మహామహసశ్ఛలతః |

అహిమాంశురివాత్ర విభాసి గురో భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || 6 ||

గురుపుంగవ పుంగవకేతన తే సమతామయతాం నహి కోఽపి సుధీః |

శరణాగతవత్సల తత్త్వనిధే భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || 7 ||

విదితా న మయా విశదైకకలా న చ కించన కాంచనమస్తి గురో |

ద్రుతమేవ విధేహి కృపాం సహజాం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || 8 ||

ఇతి శ్రీమత్తోటకాచార్యవిరచితం శ్రీశఙ్కరదేశికాష్టకం సమ్పూర్ణమ్ ।।

 

Totakashtakam in Hindi/ तोटकाष्टकं

विदिताखिलशास्त्रसुधाजलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे

हृदये कलये विमलं चरणं भव शंकर देशिक मे शरणम् १॥

करुणावरुणालय पालय मां भवसागरदुःखविदूनहृदम्

रचयाखिलदर्शनतत्त्वविदं भव शंकर देशिक मे शरणम् २॥

भवता जनता सुहिता भविता निजबोधविचारण चारुमते

कलयेश्वरजीवविवेकविदं भव शंकर देशिक मे शरणम् ३॥

भव एव भवानिति मे नितरां समजायत चेतसि कौतुकिता

मम वारय मोहमहाजलधिं भव शंकर देशिक मे शरणम् ४॥

सुकृतेऽधिकृते बहुधा भवतो भविता समदर्शनलालसता

अतिदीनमिमं परिपालय मां भव शंकर देशिक मे शरणम् ५॥

जगतीमवितुं कलिताकृतयो विचरन्ति महामहसश्छलतः

अहिमांशुरिवात्र विभासि गुरो भव शंकर देशिक मे शरणम् ६॥

गुरुपुंगव पुंगवकेतन ते समतामयतां नहि कोऽपि सुधीः

शरणागतवत्सल तत्त्वनिधे भव शंकर देशिक मे शरणम् ७॥

विदिता मया विशदैककला किंचन काञ्चनमस्ति गुरो

द्रुतमेव विधेहि कृपां सहजां भव शंकर देशिक मे शरणम् ८॥

।। इति श्रीमत्तोटकाचार्यविरचितं श्रीशङ्करदेशिकाष्टकं सम्पूर्णम् ।।

 

Totakashtakam in English

viditakila sastra sudha jalatheâ mahitopa nisatkathi tarthanidhe

hrdayekalaye vimalam saranam bhava sankara desika me saranam ||1||

O knower of the nectar-ocean of the scriptures, the expounder of the knowledge of the great upanishadic treasure! I meditate on Your pure lotus feet in my heart. O Preceptor Shankara, be my refuge.

 karuna varunalaya palaya mam bhvasagara dukha vidunahrdam

racayakhila darshana thatvanidam bhava sankara desika me saranam ||2||

Save me whose heart is afflicted by the misery of the ocean of births, O (You who are) the ocean of compassion! (By Your grace) make me the knower of the truths of all the systems of philosophy.  O Preceptor Shankara,be my refuge.

bhavata janata suhita bhavita nijabodha vicarana charumate

kalayeshvara jiva vivekavidam bhava sankara desika me saranam ||3||

The people have found happiness due to You, who have the intellect adept in the inquiry into Self-knowledge. Make me understand the knowledge of God and the soul. O Preceptor Shankara, be my refuge.

 bhava eva bhavaniti me nitaram samajayata chetasi kautukita

mamavaraya moha mahajaladhim bhava sankara desika me saranam ||4||

You are Lord Shiva Himself. Knowing this my mind is filled with an abundance of joy. Put an end to my sea of delusion. O Preceptor Shankara, be my refuge.

 sukrte dhikrete bahidha bhavato bhavita sama darshana lalasata

atihinamimam paripalaya mam bhava sankara desika me saranam ||5||

Only after numerous virtuous deeds have been performed in many ways, does a keen desire for the experience of Brahman through You arise. Protect (me who am) extremely helpless. O Preceptor Shankara, be my refuge.

 jagatimavitum kalitakritayo vicharanti mahamana saschalatah

ahimam sturivatra vibhasi guro bhava sankara desika me saranam ||6||

For the sake of saving the world, (Your) great (disciples) wander assuming various forms and guises. O Guru, You shine like the sun (among them). O Preceptor Shankara, be my refuge.

 gurupungava pungava ketana te samatam ayatam nahi koâpi sudhih

saranagatavatsala tattvinidhe bhava sankara desika me saranam ||7||

O Best among the Gurus! The Lord whose flag bears the emblem of the bull! You have no equal among the wise. You who are affectionate to those who seek refuge! The treasure of truth! O Preceptor Shankara, be my refuge.

Know More Shiva Dwadasa Nama Stotram

vidita na maya vishataikakala nacha kincana kancanamasti guro

drutameva videhi krupam sahajam bhava sankara desika me saranam ||8||

I have neither understood even one branch of knowledge clearly, nor do I possess any wealth, O Guru. Quickly bestow on me the compassion which is natural to You. O Preceptor Shankara, be my refuge.

।। Iti Srimttotkacharyvircitn Srishdakrdeshikashtkan Sampuarnm।।

 

   

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….