Share:

Sri Varahi Devi Stotram

Sri Varahi Devi Stotram

శ్రీ వారాహీ దేవీ స్తోత్రమ్

అస్యశ్రీ కిరాతవారాహీ స్తోత్రమంత్రస్య కిరాత వారాహి ఋషిః
అనుష్టుప్ ఛందః, శత్రునివారిణీ వారాహీ దేవతా,
తదనుగ్రహేణ సర్వోపద్రవ శాంత్యర్థే జపే వినియోగః

ధ్యానమ్

ఉగ్రరూపాం మహాదేవీం శత్రునాశనతత్పరాం
క్రూరాం కిరాతవారాహీం వందేహం కార్యసిద్ధయే ||1||

స్వాపహీనాం మదాలస్యామప్రమత్తామతామసీం
దంష్ట్రాకరాళవచనాం వికతాస్యాం మహారవామ్ ||2||

ఊర్ధ్వకేశీముగ్రధరాం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాం
లోచనాగ్ని స్ఫులింగాద్యైర్భస్మీ కృత్వా జగత్త్రయమ్ ||3||

జగత్త్రయం మోదయంతీమట్టహాసైర్ముహుర్ముహుః
ఖడ్గం చ ముసలం చైవ పాశం శోణితపాత్రకమ్ ||4||

దధతీం పంచశాఖైః స్వైః స్వర్ణాభరణభూషితాం
గుంజామాలాం శంఖమాలాం నానారత్నవిభూషితామ్ ||5||

వైరిపత్నికంఠసూత్రచ్ఛేదన క్షురరూపిణీం
క్రోధోద్ధతాం ప్రజాహంతృ క్షురికేవస్థితాం సదా ||6||

జితరంభోరుయుగళాం రిపుసంహాతాండవీం
రుద్రశక్తిం పరాం వ్యక్తామీశ్వరీం పరదేవతామ్ ||7||

విభజ్య కంఠదంష్ట్రాభ్యాం పిబంతీమసృజం రిపోః
గోకంఠమివ శార్దూలో గజకంఠం యథా హరిః ||8||

కపోతాయాశ్చ వారాహీ పతత్యశనయా రిపౌ
సర్వ శత్రుం చ శుష్యంతీ కంపంతీ సర్వవ్యాధయః ||9||

Know More Varaha Dwadasa Nama Stotram

విధి విష్ణుశివేంద్రాద్యా మృత్యుభీతిపరాయణాః
ఏవం జగత్త్రయక్షోభకారక క్రోధసంయుతామ్ ||10||

సాధకానాం పురః స్థిత్వా ప్రవదంతీం ముహూర్ముహుః
ప్రచరంతీం భక్షయామి తపస్సాధకతే రిపూన్ ||11||

తేஉపి యానో బ్రహ్మజిహ్వా శత్రుమారణతత్పరాం
త్వగసృఙ్మాంసమేదోస్థిమజ్జాశుక్లాని సర్వదా ||12||

భక్షయంతీం భక్తశత్రో రచిరాత్ప్రాణహారిణీం
ఏవం విధాం మహాదేవీం యచేహం శత్రుపీడనమ్ ||13||

శత్రునాశనరూపాణి కర్మాణి కురుపంచమి
సర్వశత్రువినాశార్థం త్వామహం శరణం గతః ||14||

తస్మాదవశ్యం శత్రూణాం వారాహి కురు నాశనం
పాతుమిఛామి వారాహి దేవి త్వం రిపుకర్మతః ||15||

మారయాశు మహాదేవి తత్కథాం తేన కర్మణా
ఆదపశ్శత్రుభూతాయా గ్రహోత్థా రాజకాశ్చ యాః ||16||

నానావిధాశ్చ వారాహి స్తంభయాశు నిరంతరం
శత్రుగ్రామగృహాందేశాన్రాష్ట్రాన్యపి చ సర్వదా ||17||

ఉచ్చాటయాశు వారాహి వృకవత్ప్రమథాశు తాన్
అముకాముకసంజ్ఞాంశ్చ శత్రూణాం చ పరస్పరమ్ ||18||

విద్వేషయ మహాదేవి కుర్వంతం మే ప్రయోజనం
యథా వశ్యంతి రిపవస్తథా విద్వేషణం కురు ||19||

యస్మిన్ కాలే రిపుస్తంభం భక్షణాయ సమర్పితం
ఇదానీమేవ వారాహి భుజ్వేక్షదం కాలమృత్యువత్ ||20||

మాం దృష్ట్వా యే జనా నిత్యం విద్వేషంతి హసంతి చ
దూషయంతి చ నిందంతి వారాహ్యేతాన్ ప్రమారయ ||21||

హంతు తే ముసలః శత్రూన్ ఆశనేః పతినాదివ
శత్రుదేహాన్ హలం తీక్ణం కరోతు శకలీకృతాన్ ||22||

హంతు గాత్రాణి శత్రూణాం దంష్ట్రా వారాహి తే శుభే
సింహదంష్ట్రెః పాదనఖైర్హత్వా శత్రూన్ సుదుస్సహాన్ ||23||

పాదైర్నిపీడ్య శత్రూణాం గాత్రాణి మహిషో యథా
తాంస్తాడయంతి శృంగాభ్యాం రిపుం నాశయ మేధునా ||24||

కిముక్తైర్బహుభిర్వాక్యై రచిరాచ్ఛత్రునాశనం
కురు వశ్యం కురుకురు వారాహి భక్తవత్సలే ||25||

ఏతత్కిరాతవారాహ్యం స్తోత్రమాపన్నివారణం
మారకం సర్వశత్రూణాం సర్వాభీష్టఫలప్రదమ్ ||26||

త్రిసంధ్యం పఠతే యస్తు స్తోత్రోక్తఫలమశ్నుతే
ముసలేనాథ శత్రూంశ్చ మారయంతి స్మరంతి యే ||27||

తార్‍క్ష్యారూఢాం సువర్ణాభాం జపత్తేషాం న సంశయ
అచిరాద్దుస్తరం సాధ్యం హస్తేనాకృప్య దీయతే ||28||

ఏవం ధ్యాయేజ్జపేద్దేవీమాకర్షణఫలం లభేత్
అశ్వారూఢాం రక్తవర్ణాం రక్తవస్త్రాద్యలంకృతామ్ ||29||

ఏవం ధ్యాయేజ్జపేద్దేవీం జనవశ్యమాప్నుయాత్
దష్ట్రాధృతభుజాం నిత్యం ప్రాణవాయుం ప్రయచ్ఛతి ||30||

దుర్వాస్యాం సంస్మరేద్దేవీం భూలాభం యాతి బుద్ధిమాన్
సకలేష్టార్థదా దేవీ సాధక స్తత్ర దుర్లభః ||31||

||ఇతి శ్రీ వారాహీ స్తోత్రమ్ సమాప్తం||

 

Śrī vārāhī dēvī stōtram

asyaśrī kirātavārāhī stōtramantrasya kirāta vārāhi r̥ṣiḥ
anuṣṭup chandaḥ, śatrunivāriṇī vārāhī dēvatā,
tadanugrahēṇa sarvōpadrava śāntyarthē japē viniyōgaḥ

dhyānam

ugrarūpāṁ mahādēvīṁ śatrunāśanatatparāṁ
krūrāṁ kirātavārāhīṁ vandēhaṁ kāryasid’dhayē ||1||

svāpahīnāṁ madālasyāmapramattāmatāmasīṁ
danṣṭrākarāḷavacanāṁ vikatāsyāṁ mahāravām ||2||

ūrdhvakēśīmugradharāṁ sōmasūryāgnilōcanāṁ
lōcanāgni sphuliṅgādyairbhasmī kr̥tvā jagattrayam ||3||

jagattrayaṁ mōdayantīmaṭṭahāsairmuhurmuhuḥ
khaḍgaṁ ca musalaṁ caiva pāśaṁ śōṇitapātrakam ||4||

dadhatīṁ pan̄caśākhaiḥ svaiḥ svarṇābharaṇabhūṣitāṁ
gun̄jāmālāṁ śaṅkhamālāṁ nānāratnavibhūṣitām ||5||

vairipatnikaṇṭhasūtracchēdana kṣurarūpiṇīṁ
krōdhōd’dhatāṁ prajāhantr̥ kṣurikēvasthitāṁ sadā ||6||

jitarambhōruyugaḷāṁ ripusanhātāṇḍavīṁ
rudraśaktiṁ parāṁ vyaktāmīśvarīṁ paradēvatām ||7||

vibhajya kaṇṭhadanṣṭrābhyāṁ pibantīmasr̥jaṁ ripōḥ
gōkaṇṭhamiva śārdūlō gajakaṇṭhaṁ yathā hariḥ ||8||

kapōtāyāśca vārāhī patatyaśanayā ripau
sarva śatruṁ ca śuṣyantī kampantī sarvavyādhayaḥ ||9||

vidhi viṣṇuśivēndrādyā mr̥tyubhītiparāyaṇāḥ
ēvaṁ jagattrayakṣōbhakāraka krōdhasanyutām ||10||

sādhakānāṁ puraḥ sthitvā pravadantīṁ muhūrmuhuḥ
pracarantīṁ bhakṣayāmi tapas’sādhakatē ripūn ||11||

tēupi yānō brahmajihvā śatrumāraṇatatparāṁ
tvagasr̥ṅmānsamēdōsthimajjāśuklāni sarvadā ||12||

bhakṣayantīṁ bhaktaśatrō racirātprāṇahāriṇīṁ
ēvaṁ vidhāṁ mahādēvīṁ yacēhaṁ śatrupīḍanam ||13|
|

śatrunāśanarūpāṇi karmāṇi kurupan̄cami
sarvaśatruvināśārthaṁ tvāmahaṁ śaraṇaṁ gataḥ ||14||

tasmādavaśyaṁ śatrūṇāṁ vārāhi kuru nāśanaṁ
pātumichāmi vārāhi dēvi tvaṁ ripukarmataḥ ||15||

mārayāśu mahādēvi tatkathāṁ tēna karmaṇā
ādapaśśatrubhūtāyā grahōt’thā rājakāśca yāḥ ||16||

nānāvidhāśca vārāhi stambhayāśu nirantaraṁ
śatrugrāmagr̥hāndēśānrāṣṭrān’yapi ca sarvadā ||17||

uccāṭayāśu vārāhi vr̥kavatpramathāśu tān
amukāmukasan̄jñānśca śatrūṇāṁ ca parasparam ||18||

vidvēṣaya mahādēvi kurvantaṁ mē prayōjanaṁ
yathā vaśyanti ripavastathā vidvēṣaṇaṁ kuru ||19||

yasmin kālē ripustambhaṁ bhakṣaṇāya samarpitaṁ
idānīmēva vārāhi bhujvēkṣadaṁ kālamr̥tyuvat ||20||

māṁ dr̥ṣṭvā yē janā nityaṁ vidvēṣanti hasanti ca
dūṣayanti ca nindanti vārāhyētān pramāraya ||21||

hantu tē musalaḥ śatrūn āśanēḥ patinādiva
śatrudēhān halaṁ tīkṇaṁ karōtu śakalīkr̥tān ||22||

hantu gātrāṇi śatrūṇāṁ danṣṭrā vārāhi tē śubhē
sinhadanṣṭreḥ pādanakhair’hatvā śatrūn sudus’sahān ||23||

pādairnipīḍya śatrūṇāṁ gātrāṇi mahiṣō yathā
tānstāḍayanti śr̥ṅgābhyāṁ ripuṁ nāśaya mēdhunā ||24||

kimuktairbahubhirvākyai racirācchatrunāśanaṁ
kuru vaśyaṁ kurukuru vārāhi bhaktavatsalē ||25||

ētatkirātavārāhyaṁ stōtramāpannivāraṇaṁ
mārakaṁ sarvaśatrūṇāṁ sarvābhīṣṭaphalapradam ||26||

trisandhyaṁ paṭhatē yastu stōtrōktaphalamaśnutē
musalēnātha śatrūnśca mārayanti smaranti yē ||27||

tār‍kṣyārūḍhāṁ suvarṇābhāṁ japattēṣāṁ na sanśaya
acirāddustaraṁ sādhyaṁ hastēnākr̥pya dīyatē ||28||

ēvaṁ dhyāyējjapēddēvīmākarṣaṇaphalaṁ labhēt
aśvārūḍhāṁ raktavarṇāṁ raktavastrādyalaṅkr̥tām ||29||

ēvaṁ dhyāyējjapēddēvīṁ janavaśyamāpnuyāt
daṣṭrādhr̥tabhujāṁ nityaṁ prāṇavāyuṁ prayacchati ||30||

durvāsyāṁ sansmarēddēvīṁ bhūlābhaṁ yāti bud’dhimān
sakalēṣṭārthadā dēvī sādhaka statra durlabhaḥ ||31||

|| iti śrī vārāhī stōtram samāptaṁ ||

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….