Share:
Listen to this article

Varahi Devi Stuti

Varahi Devi Stuti

Varahi Devi Stuti in Telugu / వారాహి దేవి స్తుతి: 

ధ్యానం:

కృష్ణ వర్ణాం తు వారాహీం మహిషస్తాం మహోదరీమ్
వరదాం దండినీం ఖడ్గం బిభ్రతీమ్ దక్షిణే కరే
ఖేట పాత్రా2భయాన వామే సూకరాస్యాం భజామ్యహం

స్తుతి:

నమోస్తు దేవి వారాహి జయైకార స్వరూపిణి
జపిత్వా భూమిరూపేణ నమో భగవతః ప్రియే || 1 ||

జయక్రోడాస్తు వారాహి దేవిత్వాంచ నామామ్యహం
జయవారాహి విశ్వేశి ముఖ్య వారాహితే నమః || 2 ||

ముఖ్య వారాహి వందేత్వాం అంధే అంధినితే నమః
సర్వ దుష్ట ప్రదుష్టానం వాక్ స్థంబనకరీ నమః || 3 ||

నమస్తంభిని స్తంభేత్వాం జృంభే జృంభిణితే నమః
రంధేరంధిని వందేత్వాం నమో దేవీతు మోహినీ || 4 ||

Know More 1008 Names of Varahi / Varahi Sahasranamam

స్వభక్తానాంహి సర్వేషాం సర్వ కామ ప్రదే నమః
బాహ్వా స్తంభకరీ వందే చిత్త స్తంభినితే నమః || 5 ||

చక్షు స్తంభిని త్వాం ముఖ్య స్తంభినీతే నమో నమః
జగత్ స్తంభిని వందేత్వవం జిహ్వవ స్తంభన కారిణి || 6 ||

స్తంభనం కురు శత్రూణాం కురమే శత్రు నాశనం
శీఘ్రం వశ్యంచ కురతే యోగ్నే వాచాత్మకే నమః || 7 ||

ట చతుష్టయ రూపేత్వాం శరణం సర్వదాభజే
హోమాత్మకే ఫట్ రూపేణ జయాద్యాన కేశివే || 8 ||

దేహిమే సకలాన్ కామాన్ వారాహి జగదీశ్వరీ
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమోనమః || 9 ||

అనుగ్రహ స్తుతి:

కిం దుష్కరం త్వయి మనో విష్యం గతాయాం
కిం దుర్లభం త్వయి విధానవ దార్చితాయాం
కిం దుష్కరం త్వయి పకృతసృతి మాగతాయాం
కిం దుర్జయం త్వయి  కృతస్తుతి వాదపుంసాం

 

Varahi Devi Stuti in Hindi – वरही देवी स्तुति

ध्यान:

कृष्ण वर्णम तू वरहिम महिषास्तम महोदरिम
वरदम दंडिनिम खड्गम बिब्रतिम दक्षिण करे
खेत पत्र भयन वामे सुकरस्यं भजम्यहं ||

स्तुति:

नमोस्तु देवी वाराही जयकारा स्वरूपिणी
जपित्व भूमिरूपेण नमो भागवतः प्रिये || 1 ||

जयक्रोदस्तु वरही देवीत्वांचा नमम्याहं
जयवरि विश्वेशी मुख्य वराहते नमः || 2 ||

मुख्य वरही वंदेतवं अंधे अंधनीते नमः
सर्व दुष्ट प्रदुष्टानां वाक् स्थंबनकरी नमः || 3 ||

नमः स्तंभिनी स्तम्भेत्वं जृंभे जृंभिनिथे नमः
रंधेरंधिनी वंदेत्वम नमो देवीतु मोहिनी || 4 ||

स्वाभक्तनंही सर्वेशं सर्व काम प्रदे नमः
बाहवा स्तम्भकारी वन्दे चित्त स्तम्भिनते नमः || 5 ||

चक्षु स्तम्भिनी त्वाम मुख्या स्तंबिनिथे नमो नमः
जगत स्तम्भिनी वंदेत्वम जिह्वाव स्तम्भन करिणी || 6 ||

स्थंबनाम कुरु शत्रूणां कुरमे शत्रु नासनाम
सीघ्रम वसयंच कुरते योग्ने वाचात्मके नमः || 7 ||

चतुष्टया रूपेत्वं शरणं सर्वदभजे
होमतमेक फट रूपेना जयद्यन केशिवे || 8 ||

देहिमे सकलान कमान वारही जगदीश्वरी
नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमोनामा: || 9 ||

अनुग्रह स्तुति:

किम दुष्करम त्वयि मनो विषयम गतायाम
किम दुर्लभम त्वयि विधानव दार्चितायाम
किम दुष्करम त्वयि प्रकृतिश्रुति मागतायाम
किम दुर्जयम त्वयि कृतस्तुति वादा पुंसां

 

Varahi Devi Stuti in English 

dhyanam:

krishna varnaam tu vaaraaheeM mahishasthaaM mahodareeM
varadaaM dandineeM khadgam bibhrateem dakshinae karae
kheta paatraa2bhayaan vaamae sookaraasyaam bhajaamyaham

stuti:

namostu devi vaaraahi jayaikaara svaroopini
japitvaa bhoomiroopaeNa namO bhagavata: priyae || 1 ||

jayakrODaastu vaaraahi daevitvaaMcha namaamyahaM
jayavaaraahi viSvaeSi mukhyavaaraahitae nama: || 2 ||

mukhyavaaraahi vaMdaetvaaM aMdhae aMdhinitae nama:
sarvadushTa pradushTaanaaM vaak staMbhanakaree nama: || 3 ||

namastaMbhini staMbhaetvaaM jRMbhae jRMbhiNitae nama:
ruMdhaeruMdhini vaMdaetvaaM namO daeveetu mOhinee || 4 ||

Know More Sri Varahi Devi Kavacham

svabhaktaanaaMhi sarvaeshaaM sarvakaama pradae nama:
baahvaa staMbhakaree vaMdae chitta staMbhinitae nama: || 5 ||

chakshu staMbhini tvaaM mukhya staMbhineetae namO nama:
jagat staMbhini vaMdaetvaaM jihvaa staMbhana kaariNi || 6 ||

staMbhanaM kuru SatrooNaaM kurumae Satru naaSanaM
SeeghraM vaSyaMcha kurutae yOgnae vaachaatmakae nama: || 7 ||

Ta chatushTaya roopaetvaaM SaraNaM sarvadaabhajae
hOmaatmakae phaTroopaeNa jayaadyaana kaeSivae || 8 ||

daehimae sakalaan kaamaan vaaraahee jagadeeSvaree
namastubhyaM namastubhyaM namastubhyaM namOnama: || 9 ||

anugraha stuti:

kiM dushkaraM tvayi manO vishayaM gataayaaM
kiM durlabhaM tvayi vidhaanava darchitaayaam
kiM dushkaraM tvayi pakRtsRti maagataayaaM
kiM durjayaM tvayi kRtastuti vaadapuMsaam

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….